Tájékoztató a Zöld Út szaknyelvi vizsgáról

 

A vizsga neve: "Zöld út" szaknyelvi vizsgarendszer (gazdálkodási menedzsment, agrár- és környezettudományi és műszaki szaknyelv)

A vizsgarendszer főbb jellemzői

Szaknyelvi jelleg

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szaknyelvi kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni. A szaknyelvi vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek A szaknyelvi kompetencia a négy fo nyelvi készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) és a közvetítés (fordítás, összefoglalás) készségének segítségével valósul meg, ezért a vizsga középpontjában a négy fo nyelvi készség és a közvetítési készség mérése áll.

A vizsga felépítése

A vizsga minden része szaknyelvi, amely szintenként eltéro módon, mérési okokból két helyen (az olvasott és a hallott szövegértésnél) kiegészül környezeti-környezetvédelmi tematikájú közös feladattal.

Komplexitás

A SZIE Zöld Út vizsga írásbeli és szóbeli része csak együtt tehető le, tehát csak C típusú, komplex nyelvvizsga bizonyítvány adható ki. Részvizsgák (írásbeli vagy szóbeli) nem ismételhetők.

A vizsga sikeressége

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség, beszédkészség, közvetítés) eléri minimum a 40%-ot.

Bizonyítvány

A bizonyítvány négy nyelven tartalmazza a sikeres vizsga KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szintjét (B1 = alapfok, B2 = középfok, C1 = felsőfok) és a szaknyelvet.

Szaknyelvek

 • Gazdálkodási menedzsment szaknyelv (+ közös, környezetvédelmi rész)
 • Agrár- és környezettudományi szaknyelv (+ közös, környezetvédelmi rész)
 • Műszaki szaknyelv (+ közös, környezetvédelmi rész)

Témakörök szaknyelvenként

Gazdálkodási menedzsment Agrár- és környezettudományi  Műszaki
 • Egyetem, egyetemi tanulmányok
 • Munka, munkahely
 • Közgazdaságtan, gazdasági élet
 • Magyarország gazdasága
 • A világ gazdasága
 • Vállalatgazdálkodás, vállalatszervezés
 • Marketing, pénzügyek
 • Környezetvédelem a gazdaságban
 • Vidékfejlesztés, falusi turizmus gazdasági kérdései
 • Egyetem, egyetemi tanulmányok
 • Munka, munkahely
 • Magyarország mezőgazdasága
 • A világ mezőgazdasága
 • Állattenyésztés
 • Növénytermesztés, kertészet
 • Élelmiszerek feldolgozása
 • Környezetvédelem a mezőgazdaságban
 • Vidékfejlesztés, falusi turizmus
 • Tanulmányok (egyetem, főiskola, szakképzés)
 • Munka, munkahely, álláskeresés
 • Műszaki technológia alapjai (gépipar, építőipar), modern és környezetbarát technológiák
 • Gépek, járművek, felszerelések működésének leírása
 • Információs technika, elektronika
 • Logisztika, műszaki cikkek kereskedelme
 • Energia, alternatív energiaforrások
 • Anyagtudomány, anyagismeret

KÖZÖS RÉSZ
Környezet, környezetvédelem
(KIZÁRÓLAG az olvasott szöveg értése és a hallott szöveg értése feladatokban)

 • Hulladékgazdálkodás
 • Környezetszennyezés (levegő, víz, talaj)
 • Globális felmelegedés
  Energiagazdálkodás, alternatív energiák
 • Környezetvédő szervezetek és mozgalmak
 • Az emberi tevékenységek környezetkárosító hatásai

A vizsga nyelvei

 • angol
 • német
 • francia

Vizsgaszintek

 • alapfok (B1)
 • középfok (B2)
 • felsofok (C1)

A Zöld Út vizsga szaknyelvhasználati szintjeinek leírása a KER (Közép-Európai Referenciakeret) ajánlása szerint:

Felsőfok Mesterfokú nyelvhasználó alsó sávja C1 Saját szakterületén és az ahhoz kapcsolódó általános helyzetekben jól meg tud érteni különbözo típusú, hosszabb és igényesebb szövegeket, és a jelentésárnyalatokat is érzékeli. Pontosan, folyamatosan, összefüggoen és spontán módon tudja magát kifejezni, anélkül, hogy túl sokszor keresnie kellene a kifejezéseket. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát pontosan használja. A nyelvet rugalmasan tudja használni tanulás, munkavégzés és az ahhoz kapcsolódó társalgás céljaira. Világos, jól szerkesztett szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, alkalmazva a megfelelo mufaj sajátosságait.
Középfok

Önálló nyelvhasználó felso sávja

B2 Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, szakterületéhez kapcsolódó szövegek fo gondolatmenetét és fontosabb információit, beleértve a szakterületének megfelelo szakmai vagy általános munkahelyi társalgást is. Olyan szintu folyamatos interakcióra képes, hogy az anyanyelvu beszéd-partnere számára nem megterhelo. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát megfeleloen használja. Világos, részletes szöveget tud alkotni a szakterületén gyakori mufajokban, alkalmazva azok sajátosságait. Képes kifejteni véleményét szakmai jellegu témákról úgy, hogy ki tudja fejteni az elonyöket és hátrányokat.
Alapfok Önálló nyelvhasználó alsó sávja B1 Megérti a világos, standard szövegek fobb információit, amelyek ismert, szakmai vagy ahhoz kapcsolódó, általános témákról szólnak, és amelyek gyakori kommunikációs helyzetekre jellemzoek. El tudja intézni a legtöbb, egyszeru, szakmai vagy általános nyelvhasználatot igénylo feladatot, pl. egy külföldi utazás során. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát elfogadhatóan használja. Egyszeru, folyamatos szöveget tud alkotni ismeros, szakterületével összefüggo témában. Le tudja írni munkakörét, szakterületét, véleményét, terveit, ambícióit indoklással, és egyszerubb eseményeket, okukkal együtt.

 Jelentkezési feltételek, szabályrendszer

A vizsgára a 14. év betöltése után lehet jelentkezni, állampolgárságra való tekintet nélkül. A jelentkezés online történik. (Kedvezmények fogyatékkal élő vizsgázóink részére: http://www.zoldut.szie.hu/files/specialis_kedvezmenyek.pdf

Jelentkezéskor a jelentkező azonosító lapot kap, amelyet ki kell nyomtatni, mert nélküle sem az írásbeli, sem a szóbeli vizsgán nem vehet részt. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvény (feladóvevény) a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelyen a megadott határidőre leadásra kerül vagy postai úton a határidőre megérkezik.

Üres csekket a Vizsgaközpontban vagy a Vizsgahelyeken lehet kérni személyesen, vagy a Vizsgahely címére küldött felbélyegzett és megcímzett válaszborítékban postai úton. Aki a vizsga díjáról számlát kér, az legkésőbb a csekk befizetésének évében jelezze, mert korábbi befizetésekről nem tudunk számlát kiállítani.

Számlakéréshez a befizetett csekk másolatát és a pontos számlázási adatokat valamint a számla postacímét kell eljuttatni a Vizsgaközpontba faxon vagy postai úton.

Kérünk mindenkit, hogy a befizetett csekkről készítsen magának másolatot.

A VIZSGÁZÓNAK A VIZSGA MEGKEZDÉSE ELOTT ÉRVÉNYES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL, ÚJ VEZETŐI ENGEDÉLLYEL VAGY ÚTLEVÉLLEL KELL IGAZOLNIA SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT. A JELENTKEZÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT A KINYOMTATOTT AZONOSÍTÓ LAPPAL KELL IGAZOLNI.

A vizsgázó a saját vizsgaidőpontjait a "Vizsgabeosztások" menüpont alatt kérdezheti le. A megadott írásbeli és labor időpontok előtt 30 perccel kell megjelenni.

Vizsgaközpont

SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpopnt, 2103 Gödöllő, Páter Károly u.1, tel: (0628) 522 000/1052 mellék,

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 9:00-12:00, 13:00-15:00

Vizsgahely

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, Bajza u. 33.

Tel.: (0666) 524-700/1041 mellék

Fax: (0666) 447-002

E-mail: nyelvvizsga@gk.szie.hu

A jelentkezési határidők az www.zoldut.szie.hu weboldal Vizsgaidőszakok menüpotjában  megtalálhatók.

Díjak

A vizsga díja: alapfok: 23 800 Ft, középfok: 26 500 Ft, felsőfok: 30 000 Ft.

A befizetést visszaigazolásának módját a vizsgarend tartalmazza.

Halasztás, bizonyítványigazolás, ismételt vizsga esetén, különeljárási díjat kell fizetni az alábbi részletezés szerint:

 • Halasztás: 3.000 Ft, (határidő: az írásbeli vizsga előtt egy héttel!)
 • Igazolás: 1.500 Ft (sikeres vizsga esetén igényelhető)
 • Pótjelentkezés: 5.000 Ft (A jelentkezési határidő után legfeljebb 6 napig) Vizsgaszabályzat 1.§ (4)
 • Bizonyítvány újranyomtatás: 2.500 Ft
 • Felülvizsgálati díjak:
  • Olvasott és hallott szövegértés vizsgarészek:  középfok 1325,- Ft
  • Közvetítés készség újrajavítása (a vizsgadíj 10%-a): középfok 2.650,- Ft
  • Íráskészség és beszédkészség (szóbeli) újraértékelése: középfok 3.975,- Ft

Eredmények iránti érdeklődés

A vizsgák eredményéről telefonon nem adunk felvilágosítást! Eredmények megtekintése az Interneten keresztül történik az www.zoldut.szie.hu weboldal Vizsgaeredmények menüpontjában.

Dolgozatok megtekintése

A dolgozatok és a hallás utáni értés mérését szolgáló feladatlapok a SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Ügyfélszolgálatánál tekinthetőek meg. A megtekintésre az Ügyfélszolgálattól időpontot kell kérni.
Az írásbeli dolgozat nem adható ki, nem fénymásolható, azt csak a vizsgázó tekintheti meg!

„Zöld Út” nyelvvizsga bizonyítványok átvételi lehetőségei

2007. február óta a nyelvvizsga bizonyítványokat nyelvvizsgahelyünkön vehetik át az intézményünkben vizsgázók a következő módon: A vizsgaközpont által megadott dátumokat követően.

Ezek 2016. évben a következők:

2017. november hónapban vizsgázottak részére 2018. január   3-tól
 
   
   

 

 • Személyesen, oktatási időszakban: hétfőtől csütörtökig 800-1200 és 1300-1600 óráig, pénteken 800-1300 óráig a 49. sz. irodában, (oktatási szünetekben ügyeleti rendben a kijelölt irodában).
 • A Zöld Út Nyelvvizsgaközpontjának honlapjáról letölthető meghatalmazással

  Egyéb fontos tudnivalók

  Vizsgadíj visszafizetés

  A vizsgadíj visszafizetésének eseteit és mértékét a vizsgaszabályzat tartalmazza.

  Amennyiben részletesebb információt szeretne, keresse fel a Szent István Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközpont weboldalát.

  Legfrissebb

  © 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas