Esélyegyenlőség

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság feladata az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása az Egyetemen; az éves Esélyegyenlőségi Terv előkészítése és Szenátus elé terjesztése, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések koordinálása; a dolgozók és hallgatók által az esélyegyenlőség megsértése ellen benyújtott panasz kivizsgálása, az ügy véleményezése.

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai között vannak a Szent István Egyetem oktatási rektorhelyettese által megbízott intézményi és kari koordinátorok.

A Bizottság javaslatot tesz a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

A kari, valamint az intézményi koordinátor feladatai közé tartozik a kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok segítőivel, a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése.

 

Ügyrend

Esélyegyenlőségi Terv

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai

 Tanácskozási joggal rendelkező tagok:

 

Szakmai felügyelet

Dr. Markó Balázs

oktatási rektorhelyettes

Állandó meghívott

Molnár Katalin

igazgatási ügyintéző, Munkaügyi Osztály

Szavazati joggal rendelkező tagok:

 

Élelmiszertudományi Kar

Dr. Pomázi Andrea

egyetemi docens
Pomazi.Andrea@etk.szie.hu

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Futó Szilvia

ügyviteli alkalmazott

Futo.Szilvia@gk.szie.hu

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Almádi Bernadett

egyetemi tanársegéd

Almadi.Bernadett@gtk.szie.hu

Gépészmérnöki Kar

Rezsabek Tamás (elnök)

tanszéki mérnök

rezsabek.tamas@gek.szie.hu

Kertészettudományi Kar

Dr. Szabó Anna

egyetemi tanársegéd

szabo.anna@ketk.szie.hu

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Csúrné dr. Varga Adrienne

egyetemi adjunktus

Varga.Adrienne@mkk.szie.hu

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Dr. Katona János

egyetemi docens

Katona.Janos@ybl.szie.hu

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Hubayné Dr. Horváth Nóra

egyetemi adjunktus

hubayne.horvath.nora@tajk.szie.hu

Egyetemi Tanulmányi Hivatal

Kovács-Uj Boglárka

ügyvivő szakértő, EEB titkár

uj.boglarka@fh.szie.hu

Közalkalmazotti Tanács

Lágymányosi Attila

hallgató

Hallgatói Önkormányzat

Lőrinc Balázs

hallgató

Doktorandusz Önkormányzat

Fodor Fanni

doktorandusz hallgató

 

Panasztételi lehetőség, panaszkezelés

Az Egyetem lehetőséget biztosít a panasztételre a következő módon:

1.         Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás vélelmezett elfordulása esetén a munkavállaló/hallgató az Esélyegyenlőségi Bizottsághoz fordulhat (Panasztételi űrlap)

2.         Az adott szervezeti egység vezetője a panaszt anonim módon az Esélyegyenlőségi Bizottsághoz nyújtja be a hozzá beérkezéstől számított 7 napon belül.

3.         Az Esélyegyenlőségi Bizottság 30 napon belül véleményt alkot az ügyről, melyről tájékoztatót küld a szervezeti egység vezetője részére.

4.         Az eljárás eredményéről a munkavállalót/hallgatót a szervezeti egységének vezetője tájékoztatja.

5.         Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló/hallgató az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhat panaszával.

Panasztételi űrlap - dolgozói

Panasztételi űrlap – hallgatói

Hallgatói kérelem kedvezmény igénybevételéhez

A formanyomtatványt az esélyegyenlőségi koordinátornál Futó Szilviánál tudja leadni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Személyesen:  SZIE AGK – Tessedik Campus főépület
                          5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
                          5-ös iroda

E-mail: Futo.Szilvia@gk.szie.hu

Kérdés esetén telefonszám: (+36 66) 313 311/2119 mellék

 

Kapcsolódó jogszabályok, tájékoztatók

 • Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban
 •  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 20. A hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása, 62. §
 • 29/2002. (V.17.) OM rendelet, a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről
 • 2003. évi CXXV. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 79/2006. Korm. rendelet 18. § Előnyben részesítési követelmények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Felsőoktatási Képzési Főosztály, Oktatói és Hallgatói Ügyek Osztálya tájékoztatása alapján a fogyatékosság igazolásának rendje és módja 2017. január 1-jével módosult az alábbiak alapján:

 • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a)-b) pontja értelmében a Kormány - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - első fokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal), másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
 • A 2. § (1)és (2) bekezdése szerint Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
 • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként, továbbá rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként első fokon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el. Külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.
 • A 2. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.
 • A 3. § (2) bekezdése szerint, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el.
 • A fentiek értelmében azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat. A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.

 

Oldal felelős: Futó Szilvia

 
Szervezeti egység: 
Kategória: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas