Beszámoló az NTP-HHTDK-20-0035 pályázatról

Beszámoló az NTP-HHTDK-20-0035 pályázatról

Pályázó neve:

Szent István egyetem, Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet

A program címe:

TDK tevékenység támogatása a SZIE Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetében

Elnyert támogatás:

1.470.000 Ft

A projekt megvalósításának időszaka:

2020. szeptember 1. – 2021. december 31.

A pályázati program lényege:

A pályázati program lényege a SZIE ÖVGI tudományos diákköri tevékenységének
támogatása volt. Elsődleges cél, hogy hallgatóink – emellett középiskolás tanulók –
betekinthessenek a tudományos életbe, szakmai kompetenciáikat fejlesszék. A kötelező
tananyagon túlmutató ismeretekkel gyarapodjanak. Gyakorolják a gondos, alapos, önálló
munkavégzést, megfelelő irányítás mellett. A TDK népszerűsítése, kutatások színvonalának
emelése is célunk volt.

 

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek

Az „A” komponensben (főiskolai tehetséggondozás)

Intézeti TDK Konferencia szervezése
A Konferencia az Egyetem minden egységében, így Szarvason is 2020. november 25.-n került
megrendezésre, amelyre – a COVID-19 pandémia miatt – csak on-line formában volt
lehetőség. Ez a tény nem csökkentette sem a versenyzők, sem az érdeklődők részvételi
kedvét. A 2 szekcióban (Agrártudományi I. és II.) összesen 14 pályamunka (6+8) szerepelt.
Színvonalukat jól tükrözi, hogy a Bíráló Bizottság 10-et javasolt a XXXV. OTDK-n való
részvételre is!

TDK-s hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele
TDK-s hallgatók tudományos és közéleti publikációinak közzététele

3 fő TDK-s hallgató 2 nemzetközi konferencián vett részt angol nyelvű előadással, illetve
poszterrel, továbbá – azonos címmel – angol nyelvű publikációjuk jelent meg a Research
Journal of Agricultural Science és Lucrari Stiintifice folyóiratokban. További 2 TDK-s
hallgató eredményeiből szintén külföldi publikáció készült a Research Journal of Agricultural
Science lapba.
A TDK Konferencia minden résztvevőjének publikációja jelent meg az ISSN számmal ellátott
tudományos kiadványunkban, a témavezetőkkel közösen.

Rendezvényszervezés (TDK-Börze)
Szakmai előadások szervezése felkért külső szakértők bevonásával

A TDK Börze egy népszerűsítő rendezvény, amelynek keretében Intézetünk hallgatói
tájékozódhattak a TDK munka lényegéről, előnyeiről, és a hallgatói kutatás lehetőségeiről az
Intézetben.
A megtartott szakmai előadások témája (növénytermesztés és nemesítés, fiatal gazdálkodók
támogatási rendszere) jól illeszkedik az intézetünk oktatási profiljához, illetve a gyakorlatban
termelők számára is hasznos lehet. Kutatómunkára is elsősorban – de nem kizárólag – hasonló
témakörökben van lehetőség.

A „B” komponensben (középiskolai tehetséggondozás)

Pályázatunkkal a tehetséges középiskolás fiatalok szakmai előmenetelét (kutatásait és azok
eredményeinek közzétételét) is támogatni kívántuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy számos
középiskolai tanuló rendelkezik már saját kutatási témával, pl. tanulmányi versenyekre
készülve valamilyen témát kutatási szinten művel. Pályázati programunkban 3 középiskolás
TDK dolgozat és publikáció támogatása valósult meg, mindhárom dolgozat élelmiszerfeldolgozás
témakörben készült. A középiskolások publikációi szintén a TDK Konferencia
kiadványában jelentek meg.

Szakmai látogatások és csoportos foglalkozás szervezése
2021 szeptemberében – mikor ez már személyes jelenléttel lehetséges volt – 2 szakmai
látogatást szerveztünk, kimondottan középiskolás tanulók számára. Ezek során a NAIK
Öntözési és Vízgazdálkodási, valamint a Halászati Kutatóintézetét, a Szarvasi Arborétumot,
Intézetünk tangazdaságát (Galambos major) és az ott folyó növénytermesztési kísérleteket
tekinthette meg a középiskolás csoport. A helyben (Intézetünkben) rendezett terepi
foglalkozáson pedig a Körös-holtág természeti értékeit ismerhették meg a tanulók, Intézetünk
dolgozója segítségével.

Felkészítés pályázatok írására, benyújtására, és alapvető kommunikációs ismeretek tanítása
Ezek a programok szintén 2021 ősszel, a SZIE ÖVGI oktatóinak közreműködésével
valósultak meg.

A nehéz időszak ellenére is sikeres projektet zártunk, amelyhez köszönjük az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatását!

 

 

 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Kategória: 
Esemény dátuma: 
péntek, 2021, december 31 - 12:00

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas