Szakdolgozat

A tanulmányok sikeres befejezésének feltétele megfelelő színvonalú szakdolgozat készítése. A szakdolgozat követelményrendszerében igen fontos a témaválasztás, és az egységes tartalmi és formai kivitel. Ez egyrészt segíti az objektív elbírálást, másrészt a hallgató önálló munkájának elkészítéséhez segítséget nyújt. A szakdolgozat témaválasztásával, tartalmi és formai követelményeivel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

Bármilyen témakörből is készüljön a szakdolgozat, alapvető követelmény, hogy a témát gondozó intézet és a külső bíráló el tudja bírálni a hallgató önálló munkájának mértékét. A szakdolgozat készítése során tűnik ki a hallgató adatgyűjtő, tervező, kísérletező készsége és szintetizáló képessége. A szakdolgozat készítőjének bizonyítani kell, hogy a szerzett alap-, alapozó és szaktárgyi ismereteket jól tudja alkalmazni, a bonyolult és sokrétű összefüggéseket, hatásokat és kölcsönhatásokat képes feltárni, tud következtetéseket levonni és helyes véleményt alkotni.

A Kar rendelkezése a szakdolgozatok készítéséről

A hallgatónak a záróvizsga előtt szakdolgozatot kell készítenie. A hallgató a szakhoz kapcsolódó, az intézetek részéről ajánlott, vagy saját elgondolású, de az intézet által elfogadott témát dolgozhat fel.

Szakdolgozatnak elfogadható a kari Tudományos Diákköri Konferencián szereplő és megvédett TDK dolgozat, ennek feltételeit és módját a Tudományos Diákköri Szabályzat határozza meg.

A szakdolgozat témákat az intézetek a tanulmányok befejezése előtti év március 31-ig kötelesek meghirdetni. A hallgatók az intézetek által meghirdetett szakdolgozati témák közül választhatnak, vagy a saját „hozott” témájukat az érintett intézettel elfogadtatják. Az intézetigazgató az elfogadott témához az intézet dolgozói közül belső konzulenst jelöl ki.

Az elfogadott, a belső konzulens által aláírt és a szakdolgozati témát tartalmazó formanyomtatványokat a hallgatók a végzést megelőző tanév május 31-ig kötelesek a Tanulmányi Csoportnál leadni.

A két példányban elkészített beköttetett szakdolgozatot és a maximum 2-3 oldal terjedelmű, 6 példányban készített rövid összefoglalót, a témát kiadó intézetben kell leadni a tanrendben meghatározott határidőig. A nyomtatott példányok mellett szükséges a teljes anyag elektronikus formában (CD lemezen, 1 fájlban) történő leadása is.

A külső, illetve belső bíráló a megadott szempontok szerinti szöveges és 1-5-ig terjedő érdemjegyes értékelést készít a szakdolgozatról. A szakdolgozat előzetes értékelése és védése a témát kiadó intézetben történik. A szakdolgozat védésére a záróvizsga keretében kerül sor. A Záróvizsga Bizottság a bírálatok, az intézeti értékelések és a védés alapján alakítja ki a végleges osztályzatot.

A hallgató nem bocsátható záróvizsgára, ha a bírálók mindegyike elégtelenre értékelte szakdolgozatát. Elégtelen szakdolgozat javítására csak a következő tanévben kerülhet sor. Az átdolgozásra, vagy új szakdolgozati téma választására és a szakdolgozat leadására a tárgyévi aktuális határidők vonatkoznak.

Az a hallgató, aki a szakdolgozatát elkészítette, de egyéb okok miatt záróvizsgára nem volt bocsátható, konzulense döntése alapján vagy a témát a következő évre aktualizálja, illetve kiegészíti, vagy változatlan formában de a záróvizsga évének megfelelően újra kötteti. A szakdolgozatot újra kell bíráltatni.

A csatolt dokumentumok tartalmazzák a szakdolgozat követelményeit.

Szervezeti egység: 
Kategória: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas