Pályázati felhívás - HÖK választás

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Választási Bizottsága pályázatot hirdet a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői megbízások betöltésére.

A tisztségviselői megbízás időtartama: 1 év.

Az a levelező vagy nappali tagozatos hallgató nyújthat be pályázatot, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a pályázati adatlapot kitöltve, aláírva határidőre benyújtja a Választási Bizottsághoz.

A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell:

  • Kitöltött pályázati adatlap
  • Motivációs levél
  • Fényképes önéletrajz

A pályázatot nyomtatott formában, névvel ellátott, zárt borítékban a Campusok választási bizottságaihoz és elektronikus formában, Csabai Dánielnek a Választási Bizottsági elnökének kell benyújtani, e-mail: csadaketto@gmail.com.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. február 19. (12:00)

A választás időpontja: 2016. február 29. – 2016. március 4. (8:00-14:00)

A választás helye:

  • Tessedik Campus, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. HOL (pl.: aula)
  • Gazdasági Campus, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33., HOL (pl.: aula)
  • Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19. HOL (pl.: aula)

A választás módja:

A Kar területi széttagoltságára tekintettel a Campusok külön-külön választási egységnek minősülnek, ebből kifolyólag a szavazni kívánó hallgatók csak a saját Campusukon induló jelöltekre voksolhatnak. A választójog egyenlő, általános és titkos: minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektől eltiltó büntetés hatálya alatt választó és egyben választható.

A Választási Bizottság tagjai nem választhatók tisztviselőnek. A Kari Hallgatói Önkormányzat a Campus Hallgatói Önkormányzataiból áll, melyek legfeljebb 5-5 tagból állnak. Az a levelező vagy nappali tagozatos hallgató lehet jelölt, aki tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázatot nyújtott be.

A pályázati adatlapokat a Választási Bizottság megvizsgálja és a jelölteket 2016. február 22.-napjáig értesíti.

 

Kampánytevékenységet 2016. február 22-28. között lehet végezni az alábbiak betartása mellett:

a) plakátokat helyezhet el az Egyetem területén, a hallgatói hirdetőfelületeken,

b) szóban népszerűsítheti programját.

c) A pályázó programja népszerűsítése közben nem zavarhatja meg az oktatást.

d) Az Egyetem területén kívüli mindenfajta népszerűsítésért egyedül a pályázó felel.

 

A HÖK SZMSZ 24. § alapján a szavazás módja:

 (1) VB A szavazás megkezdése előtt az urna, illetve urnák szabályszerűségéről meggyőződik, hitelesen lezárja, erről jegyzőkönyvet vesz fel. Urna őrizetéről folyamatosan gondoskodni kell. Az urnát legalább két főnek kell őriznie. Mozgó urna használatára lehetőség van.

(2) Az Egyetem hallgatói a HÖK VB-nál diákigazolvánnyal igazolva magukat, a névjegyzék aláírása ellenében vehetik át a szavazólapot.

(3) A szavazólapon szerepel a jelöltek neve – betűrendben, a szak megjelölésével – valamint a tájékoztatás a szavazás módjáról.

(4) Érvényes a szavazat, ha a szavazólapon szereplő nevek közül a hallgató legalább egyet, de legfeljebb a betölthető mandátumok számának megfelelő számút tollal, a név mellé helyezett x-el, vagy kereszttel megjelöl, ezt követően a szavazólapot az urnába helyezi.

(5) Érvénytelen a szavazat, ha a mandátumok számánál több név került megjelölésre, illetve ha egy név sem kerül megjelölésre, ha a jelölés nem x-el, vagy kereszttel történt, továbbá minden olyan esetben, amikor a leadott szavazat nem egyértelmű.

(6) A szavazás lezárását követően, a VB az urna lezárásának sértetlenségéről meggyőződik, arról jegyzőkönyvet vesz fel.

(7) Ezt követően a lezárt urnákat a HÖK VB felbontja, és megkezdi a szavazatok számlálását. A számlálásnál csak a HÖK VB tagjai lehetnek jelen.

(8) A számlálásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a leadott szavazatok számát, az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazatok jelöltek szerinti megoszlását, illetve a szavazás során tapasztalt rendkívüli eseményeket. A jegyzőkönyvet a HÖK VB tagjai írják alá.

(9) A HÖK VB elkészíti a választási rangsort, melyen megjelöli a mandátumhoz jutó hallgatók nevét.

A HÖK SZMSZ 25. § alapján a szavazás érvényessége, eredményessége:

Érvényes a hallgatói önkormányzati választás, amennyiben a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett a választásokon.

Mandátumot az 5 legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt kaphat.

Érvénytelenség, illetve eredménytelenség esetén a választást az érvénytelenség, illetve eredménytelenség megállapítását követően öt munkanapon belül meg kell ismételni. A megismételt szavazás eredményes, ha a hallgatók legalább 25%-a +1 fő részt vett a szavazáson.

 

Szarvas, 2016. február 9.

 

Választási Bizottság

kmf.

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Esemény dátuma: 
péntek, 2016, február 12 - 12:15

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas