Növénytermesztő mérnöki BSc szak

 

A szak gondozója a Környezettudományi Intézet.
 
A képzési célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik a növénytermesztés technológiai és vállalkozási ismereteinek birtokában termelési, vezetői, szervezői, feldolgozási és forgalmazási folyamatok előkészítésére, elvégzésére, elemzésére és fejlesztésére alkalmasak, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusba történő folytatásához.
 

A képzés főbb tanulmányi területei

 
Természettudományos és mérnöki alapismeretek: matematikai, informatikai, műszaki, kémiai, állattudományi, növénytudományi, mikrobiológiai, ökológiai, genetikai és biotechnológiai ismeretek.
 
Mezőgazdasági és technológiai alapismeretek: talajtan, agrokémia, környezetvédelem és technika, meteorológia.
 
Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtudományi, jogi, társadalomtudományi ismeretek (számvitel és pénzgazdálkodás, vállalati gazdaságtan, humán menedzsment, mezőgazdasági termékek marketingje), EU agrárpolitika.
 
Szakmai törzsanyag:
 • termesztéstechnológiai (földműveléstan, földhasználat és tájgazdálkodás, vízgazdálkodás és melioráció, mezőgazdasági géptan),
 • növénytudományi (növényélettan, növénynemesítés és növényi biotechnológia, növénytermesztéstan, növényvédelem, vetőmagtermesztés és forgalmazás, gyepgazdálkodás, fenntartható és ökológiai gazdálkodás, kertészet),
 • állattudományi (állattenyésztés, takarmányozás),
 • minőségbiztosítási (minőségbiztosítás a növénytermesztésben, termékfeldolgozás és élelmiszerbiztonság),
 • gazdasági és szervezéstudományi modulok (növénytermesztés ökonómiája),
 • differenciált szakmai ismeretek.

Választható szakirányok

 
Ökológiai-gazdálkodás szakirány
A képzés az ökológiai szemléletű gazdálkodás ismereteinek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, amelyet a fenntartható mezőgazdasági, megújuló energiaforrások, ökológiai gazdálkodás, okológiai gazdálkodás tervezése és ökonómiája, , ökotermékek ellenőrzése és minősítése, ökotermékek feldolgozása és alternatív növények termesztése tantárgyak ismeretanyagának megtanulásával sajátít el a hallgató.
 
Kertészeti szakirány
A speciális ismeretanyag a zöldségnövények, gyógy- és dísznövényekkel kapcsolatos ismereteket emeli ki a virágkötészet, gyógynövénytermesztés, zöldséghajtatás, zöldségvetőmag termesztés, gombatermesztés és a kertészeti termékekfeldolgozás tantárgyakra építve.
 
Agrártermékek marketingje szakirány
A hallgatók az alapszakhoz kapcsolódó fontos marketing és pénzügyi ismeretek birtokába jutnak a gazdasági jog, az agrármarketing, a mezőgazdasági termékek forgalmazása, a pénzügyi ismeretek, az agrármarketing esettanulmányok, a termékfeldolgozás és a logisztika tantárgyak elsajátításán keresztül.
 

Növénytermesztő mérnökök alkalmasak:

 
 • a növényi termék-előállítás, kereskedelem, forgalmazás, menedzsment folyamatainak áttekintésére, értékelésére,
 • szántóföldi növényekkel kapcsolatos természettudományos, műszaki, mezőgazdaság technológiai, gazdasági, gazdálkodási ismeretek alkalmazására,
 • talaj- és tájvédelmi feladatok ellátására.
 • szántóföldi növénnyel kapcsolatos szakterületi feladatok ellátására,
 • a növény termék-előállításban, kereskedelemben, forgalmazásban önálló mérnöki vagy vezetői feladatok ellátására,
 • egy-egy növényfaj termesztésére specializálódott vállalkozás-termelési, termeltetési feladatainak operatív koordinálására,
 • különböző élelmiszert vagy élelmiszer-alapanyagot előállító üzemek termelési, felvásárlói, termelésszervezési feladatainak ellátására,
 • szaktanácsadói és ellenőrzési feladatok elvégzésére.
 

Elhelyezkedési lehetőségek

 
 • mezőgazdasági vállalkozásoknál,
 • állami-, szövetkezeti- és magángazdaságoknál,,
 • oktatási-, kutatási- és egyéb intézményeknél,
 • vállalatoknál és magángazdaságokban,
 • önkormányzatoknál,
 • szaktanácsadásban,
 • kutató intézetekben.
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas