Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural Engineer in Environmental Management at ISCED level 5).

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: 

 • felsőfokú környezetgazdálkodási agrármérnök-asszisztens 
 • felsőfokú hulladékgazdálkodási agrármérnök-asszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

 • Agricultural Engineer Assistant in Environmental Management 
 • Agricultural Engineer Assistant in Waste Management 

választható szakirányok:

 • környezetgazdálkodási (Environmental Management)
 • hulladékgaz-dálkodási (Waste Management). 

Képzési terület: agrár 

Képzési ág: környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök 

Besorolási alapképzési szak: környezetgazdálkodási agrármérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 

 • 3131 Mezőgazdasági technikus 
 • 3134 Környezetvédelmi technikus 
 • 3135 Minőségbiztosítási technikus 
 • 3152 Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője 
 • 3161 Munka- és termelésszervező 
 • 3190 Egyéb műszaki foglalkozású 
 • 3910 Egyéb ügyintéző 
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

A képzési idő félévekben: 4 félév 

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%-40%; 
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szak-mai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit; 
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 

A felsőoktatási szakképzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és tervszerű fejlesztésével kapcsolatos feladatok végzésére. Hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit a fenntartható mezőgazdaság, a környezet- és tájvédelem gyakorlatában. A gazdálkodáshoz szükséges szakmai műveltségen túl megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, talajvédelem és rekultiváció, a térinformatika, valamint a hulladékgazdálkodás területén. 

Környezetgazdálkodási szakirányon továbbá jártasak az alapvető közgazdasági, marketing, jogi, számviteli és pénzgazdálkodási ismeretekben, továbbá tisztában vannak az Európai Unió agrár- és környezetvédelmi politikájával. Képesek önálló környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű, kör-nyezetkímélő és fenntartható mezőgazdasági technológiák alkalmazására, fenntartható tájgazdálkodás megvalósítására, fenntartható földhasználatok kivitelezésére. Ismerik és alkalmazzák a vonatkozó európai uniós irányelveket, valamint az agrár-környezetgazdálkodás korszerű technológiáit. 

Ismerik a vállalatok környezetirányítási rendszerét, alkalmazzák az agrár-környezetgazdálkodási rendszereket a gyakorlatban, képesek ellátni az agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtok szintű alapfeladatait. 

Megfelelő jogi, igazgatási ismeretek birtokában alkalmasak az agrár-környezetgazdálkodási szak-igazgatási alapfeladatok, környezetvédelmi szakigazgatási alapfeladatok, települési, hulladékgazdál-kodási feladatok ellátására. 

Hulladékgazdálkodási szakirányon továbbá képesek a települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági ágazatokban, ipari-, szolgáltató vállalkozásokban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására. 

Ismerik a hulladék fajtáit, a hulladékok összetételét, tulajdonságait, gyűjtésük és lerakásuk közötti összefüggéseket, a hulladékkezelés speciális technológiai megoldásait, berendezéseit, a hulladékok jellemzői és az alkalmazott technológia közötti összefüggéseket. 

A településen, illetve a gazdasági termelés során keletkező hulladék gyűjtésével, kezelésével, hasznosításával és elhelyezésével összefüggő feladatokat képesek a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. Képesek a hulladék újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására kidolgozott legújabb technikák elsajátítására és gyakorlati alkalmazására. Ismerik a hulladékkeletkezés csökkentésének lehetőségeit, az anyagtakarékos és a hulladékszegény technológiákat, valamint az európai uniós és a hazai vonatkozó jogszabályokat. Elsajátították a műszaki, biztonság- és méréstechnikai eljárásokat, a környezet- és természetvédelmi követelményeket. 

Felkészültek munkacsoportok irányítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok mene-dzselésére, középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, továbbá önálló vállalkozás létrehozására. 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas