Kereskedelem és marketing Bsc szak

A szak gondozója a SZIE Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 
 
A képzés helye Szarvas
 
 

Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  - végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
  - szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
  - a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 

Az alapképzési szak képzési célja:

A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
  - közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök) 80-90 kredit;
  - társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, politológia, filozófia) 10-20 kredit;
  - kereskedelmi és marketing szakmai ismeretek (vállalatirányítás, a kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika, média gazdaságtana, továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.

A kereskedelmi és marketing üzleti szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30 kredit. 
 

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat tizenkettő hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő gyakorlat.

 

 

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus
Kategória: 
Esemény dátuma: 
kedd, 2018, január 16 - 11:30

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas