Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agrobusiness and Rural Development Engineer at ISCED level 5).

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

szakképzettség: felsőfokú gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök-asszisztens

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agrobusiness and Rural Development Engineer Assistant

Képzési terület: agrár

Képzési ág: gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Besorolási alapképzési szak: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

  • 3131 Mezőgazdasági technikus
  • 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus
  • 3161 Munka- és termelésszervező

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%;
  • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra, amely az
  • agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, leg-alább240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
  • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kre-dit;
  • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátásában közreműködni, vala-mint az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában szakigazgatási feladatot ellátni, az agrártermelés sajátosságainak és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai szemléletük alapján a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munkában részt venni.

Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges alapismeretekkel. Képesek farmtípusú gazdaságok ön-álló vezetésére,egyéni és társas vállalkozások működtetésére.

Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas