Az Origó Nyelvvizsga tájékoztatója

A vizsga neve: Origó 

  • Általános
  • Kétnyelvű
  • Államilag elismert vizsgabizonyítványt adó

Az ELTE ONYC általános nyelvi anyagú, kétnyelvű nyelvvizsgarendszere keretében jelenleg angol, arab, beás (cigány), cseh, dán, eszperantó, finn, francia,  horvát, japán, kínai, lovári (cigány), német, olasz, orosz, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni. Nyelvvizsgarendszerünk követelményei - az akkreditációs előírásokon túl - igazodnak a Nyelvvizsgáztatók Európai Szövetsége (ALTE) által alkalmazott és az Európa Tanács "Közös európai keretrendszer"-ében kidolgozott szempontokhoz. Vizsgázni az alábbi szinteken lehet:

  • Alapfok B1
  • Középfok B2
  • Felsőfok C1

A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Campusának nyelvvizsgahelyén angol, német és szlovák nyelven komplex („C” típusú: szóbeli és írásbeli) vizsgát, a fent felsorolt összes nyelvből, írásbeli („B” típusú) vizsgát lehet tenni.

Jelentkezés

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet! Személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy új típusú vezetői engedéllyel kell hitelt érdemlően igazolni. A jelentkezési lapot olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűvel kell kitölteni és abba az intézménybe kell eljuttatni, ahol a jelentkező vizsgázni óhajt! Mellékelni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt.

Az Origó típusú, államilag elismert nyelvvizsgára hivatalos, jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Jelentkezési lapokhoz a vizsgaközpont recepcióján vagy ügyfélszolgálatán (1082 Bp., Baross u. 62.), illetve a vizsgahelyeken lehet hozzájutni.

Új! Online jelentkezési lehetőség: http://www.onyc.hu/vizsgaidopontok

Az ELTE ONYC honlapjáról letölthető jelentkezési lap is használható. A jelentkező feladata ezzel a következő: kitölti, postautalványon vagy átutalással a vizsgadíjat befizeti, az eredeti feladóvevényt (csekkszelvényt) vagy banki bizonylatot  a jelentkezési lapon az erre a célra kijelölt helyre felragasztja vagy rátűzi és a kiválasztott vizsgaszervező helyeken leadja. Fontos: A vizsgahely által kibocsátott sárga színű csekken történik a befizetés.

Számlatulajdonos neve: ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 62.

Ha Ön online banki művelettel utalja át a vizsgadíjat, a vizsgadíj mellett az alábbi adatok megadására feltétlenül szükség van, ebben az esetben a banki bizonylatot kell csatolni:

Számlaszám: OTP Bank 11708049-20000844

Kedvezményezett neve: ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.

Közlemény rovatba: Vizsgázó neve, születési ideje, valamint online jelentkezés esetén online azonosító

Vizsgatípusok

2006 szeptemberétől az ELTE ONYC által szervezett ORIGÓ vizsgarendszerben kisebb módosításoklépnek életbe. A változások oka részben az, hogy ezentúl az államilag elismert vizsgaközpontok nyelvvizsgáit, így a mienket is hozzá kell illeszteni az Európa Tanács által kidolgozott egységes tudásszintekhez, ezzel is csökkentve az egyes vizsgák nehézségi szintje közti különbségeket. A másik ok az, hogy tapasztalatainkra és a statisztikai elemzéseinkre támaszkodva folyamatosan igyekszünk a vizsgánkat korszerűsíteni és a vizsgázók, ill. a felhasználó intézmények igényeihez közelebb hozni.

A feladatok típusa és jellege nem változik, ahogy az összpontszám és a megfeleléshez szükséges 60%-os teljesítményküszöb sem.

A szóbeli vizsgán azonban valamennyi szinten nagyobb hangsúlyt kap a kommunikatív érték, miközben a nyelvhelyesség aránya az összpontszámon belül csökken. Az írásbeli vizsgán közép- és felsőfokon is lesz változás: a fordítási (és felsőfokon a tömörítési) feladatok pontjainak száma csökken, míg a fogalmazásé és a szövegértésé nő.

A feladatok terjedelme és nehézségi foka természetesen nem változik.

2009. január 1-től a pontozás az egyes szinteken és vizsgatípusoknál a következőképpen alakul, (felsőfokon 2013. áprilistól) :

SZÓBELI

  Elérhető Teljesítési minimum Megfelelési min.

B1 szint (alapfok)

     
Beszédkészség 40 pont 16 pont 36 pont (60%)
Beszédértés 20 pont 8 pont

B2 szint (középfok)

     
Beszédkészség 50 pont 20 pont 42 pont (60%)
Beszédértés 20 pont 8 pont

C1 szint (felsőfok)

     
Beszédkészség 60 pont 24 pont 48 pont (60%)
- - -
Beszédértés 20 pont 8 pont

 

ÍRÁSBELI

  Elérhető Teljesítési minimum Megfelelési minimum

B1 szint (alapfok)

     
Szövegértés 20 pont 8 pont 30 pont (60%)
Közvetítési készség 10 pont 4 pont
Íráskészség 20 pont 8 pont

B2 szint (középfok)

     
      39 pont (60%)
Közvetítés 20 poont 8 pont
Íráskészség 20 pont 8 pont
Szövegértés 25 pont 10 pont

C1 szint (felsőfok)

     
Közvetítés magyarról 20 pont 8 pont 51 pont (60%)
Közvetítés idegen nyelvről 20 pont 8 pont
Íráskészség 20 pont 8 pont
Szövegértés 25 pont 10 pont

Az államilag elismert nyelvvizsgán elérhető pontszámok

Alapfok "A" típus 60 pont "B" típus 50 pont
Középfok "A" típus 70 pont "B" típus 65 pont
Felsőfok "A" típus 80 pont "B" típus 85 pont

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó minimum 60%-ot teljesít.

Eredmények iránti érdeklődés

A szóbeli vizsgák eredményét még a vizsga napján kifüggesztjük a vizsgáztató helyeken. A labor (magnóhallgatás) és írásbeli eredményekről legkésőbb a vizsga napját követő 30 naptól az ELTE ONYC honlapján tájékozódhatnak.

Eredmények lekérdezése a kiértesítőn található egyéni kódszám alapján: www.onyc.hu

Az írásbeli dolgozatok megtekintése

Mindenkinek lehetősége van megnézni írásbeli dolgozatát az ELTE ONYC e célra kijelölt helyiségében kizárólag előzetes bejelentkezés után.

Jelentkezés az ELTE ONYC Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy telefonon a 459-9614 és 459-9617-es telefonszámon a budapesti központban (előre megadott időpontokban). www.onyc.hu

Vizsgahalasztás

Ha a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud megjelenni, kérheti a vizsga elhalasztását. Az erre a célra rendszeresített nyomtatványt a vizsga előtt 10 nappal, de legkésőbb a vizsgaidőponttól számított 10 napon belül, kell eljuttatni a vizsgahelyre, 6 hónapon belüli vizsgaidőszakra. Halasztás csak egy alkalommal engedélyezhető, díja 4 500 Ft. (2014. március 14-től)

Az ELTE ORIGÓ nyelvvizsgarendszere

Az ELTE ONYC jelenlegi vizsgarendszerében mért idegennyelv-tudás fogalma a legújabb alkalmazott nyelvészeti kutatások megállapításai, a kommunikatív nyelvoktatás megváltozott célkitűzései, az Európa Tanács (ET) nagyszabású idegennyelv-tanítási és vizsgáztatási projektjének ajánlásai és a nyelvvizsga-bizonyítványok felhasználóinak részletes igény-és szükségelemzése alapján alakult ki.

Az ELTE ONYC az ALTE (Európai Nyelvvizsgáztatók Szövetsége) rendes tagja és elfogadja az ALTE által meghatározott kommunikatív kompetencia-felfogást, ami viszont az ET "Közös európai nyelvtanulási és nyelvvizsgáztatási keretrendszer"-ére támaszkodik.

Az ELTE ONYC vizsgarendszerének összevetése az államilag
elismert nyelvvizsgák és az ET hatfokú skálájának szintjeivel

 

Az államilag elismert nyelvvizsgák Az Origó vizsgarendszer szintjei Az Európai Tanács hatfokozató skálájának szintjei
Nem akkreditálható - C2
Felsőfok  ORIGÓ felsőfok
Szóbeli (A)
Írásbeli (B)
Komplex (C)
C2
Középfok ORIGÓ középfok
Szóbeli (A)
Írásbeli (B)
Komplex (C)
 B2
Alapfok ORIGÓ alapfok
Szóbeli (A)
Írásbeli (B)
Komplex (C)
 B1
Nem akkreditálható

Belépő szint
(csak magyar mint idegen nyelvből)

-----------------------------------

Junior vizsga

A2
Nem akkreditálható - A1

Vizsgadíjak

2014. júniusus 26-tól a vizsgadíjak az alábbiak szerint módosulnak:

Fokozat SZÓBELI "A" ÍRÁSBELI "B" KOMPLEX "C"
Belépő szint (csak magyarból): 6 900 Ft 7 800 Ft 14 700 Ft
Alapfok 10500 Ft 11 500 Ft 22 000 Ft
Középfok 13 000 Ft 15 000 Ft 28 000 Ft
Felsőfok 14 500 Ft 16 500 Ft 31 000 Ft

2014. június 26-tól kizárólag az emelt összegű befizetést igazoló csekket tudjuk elfogadni, amennyiben a régi díjtételt alkalmazta, a különbözeti díjat pótlólag be kell fizetni és annak befizetési bizonylatát is el kell juttatni a vizsgaszervező helyre. Ha ennek a kérésnek a viszgázó nem tesz eleget, vizsgára nem osztható be.

Honosítási kiegészítő vizsga díja 2008. május 1-jétől:

Fokozat Írásbeli Szóbeli
Alapfok 3000.- 3000.-
Középfok 5200.- 4100.-
Felsőfok 5500.-

4500.-

Különeljárási díjak (2014. március 14-től)

  • Halasztás: 4500 Ft

A vizsgadíjak visszafizetése

A befizetett vizsgadíj visszafizetésére kérelmet kell benyújtani az ELTE ONYC igazgatójához. A kérelem elbírálása után a vizsgadíj 40%-át fizetjük vissza. Halasztott vizsga után díjat nem térítünk vissza.

Egyéb fontos tudnivalók

  • Tanulmányozza át a kiértesítőn lévő személyi adatait és jelezze még a vizsga előtt, ha eltérést tapasztal
  • Jelentkezési lapot, csekket és egyéb nyomtatványt, közepes méretű felbélyegzett válaszboríték ellenében kipostázunk
  • Eredményekről igazolást csak az ITK (1085 Budapest Rigó u. 16.) - bejárat a Baross u. 62. sz. alatt - adhat ki.

Amennyiben részletesebb információt szeretne, keresse az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. honlapját.

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas